Oferta

Indywidualne korepetycje

Zajęcia pomagające zdiagnozować i wyrównać luki w wiedzy i umiejętnościach, z wykorzystaniem indywidualnych metod pracy.

oraz

Zajęcia rozwijające i rozszerzające zainteresowania humanistyczne:

 • rozszerzona edukacja literacka i kulturalna,
 • zajęcia w terenie – w muzeach, galeriach, teatrach,
 • wycieczki i obozy naukowe,
 • spotkania z ludźmi kultury.
Przygotowanie do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym
 • powtórzenie i uzupełnienie wiedzy, zgodnie z wytycznymi Podstawy programowej z języka polskiego, z zakresu historii i teorii literatury oraz nauki o języku,
 • ćwiczenie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem ,
 • doskonalenie umiejętności pisania rozprawki inspirowanej tekstem literackim,
 • ćwiczenie umiejętności analizy i interpretacji wiersza,
 • ćwiczenie umiejętności funkcjonalnego posługiwania się kontekstami: filozoficznym, historycznym, biograficznym, kulturowym,
 • ćwiczenie umiejętności funkcjonalnego posługiwania się motywami i toposami kulturowymi,
 • ćwiczenie umiejętności komponowania dłuższej wypowiedzi pisemnej oraz jej doskonalenia pod względem stylistyczno-językowym,
 • ćwiczenie umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnej oraz jej wygłaszania,
 • ćwiczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym poprzez zmierzenie się z dwoma egzaminami próbnymi.
Przygotowanie do matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym
 • powtórzenie i uzupełnienie wiedzy, zgodnie z wytycznymi Podstawy programowej z języka polskiego, z zakresu historii i teorii literatury oraz nauki o języku,
 • ćwiczenie umiejętności analizy tekstu naukowego o charakterze historyczno-, teoretyczno- lub krytycznoliterackim,
 • ćwiczenie umiejętności pisania tekstu polemicznego: rozprawki lub eseju, inspirowanego tekstem naukowym,
 • doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji porównawczej lirycznych, epickich i dramatycznych tekstów literackich ,
 • ćwiczenie umiejętności funkcjonalnego posługiwania się kontekstami: filozoficznym, historycznym, biograficznym, kulturowym,
 • ćwiczenie umiejętności funkcjonalnego posługiwania się motywami i toposami kulturowymi,
 • ćwiczenie umiejętności dekompozycji cudzego tekstu oraz komponowania własnej wypowiedzi pisemnej oraz jej doskonalenia pod względem stylistyczno-językowym,
 • ćwiczenie umiejętności stawiania tez interpretacyjnych, dobierania właściwych argumentów oraz przykładów na ich poparcie,
 • ćwiczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym poprzez zmierzenie się z dwoma egzaminami próbnymi.
Przygotowanie do matury ustnej
 • przypomnienie zasad dotyczących przebiegu egzaminu ustnego z języka polskiego,
 • doskonalenie umiejętności analizowania poleceń egzaminacyjnych, doboru adekwatnych przykładów literackich, pozaliterackich i językowych,
 • ćwiczenie umiejętności funkcjonalnego posługiwania się kontekstami, w zależności od rodzaju interpretowanego tekstu kultury,
 • praca z konkretnymi zadaniami, zawierającymi teksty literackie, ikonograficzne oraz językowe,
 • ćwiczenie umiejętności retorycznych, sprzyjających sprawnemu wygłaszaniu wypowiedzi maturalnej oraz umiejętności prowadzenia polemiki.
Homeschooling
 • realizacja programu nauczania na poziomie podstawowym oraz średnim (zakres podstawowy i rozszerzony),
 • rozszerzona edukacja literacka i kulturalna,
 • zajęcia w terenie – w muzeach, galeriach, teatrach,
 • spotkania z ludźmi kultury,
 • rozwijanie kluczowych kompetencji komunikacyjnych,
 • przygotowanie do zaliczeń oraz egzaminów końcowych.
Warsztat ortograficzno-interpunkcyjny
 • przypomnienie zasad polskiej ortografii i interpunkcji,
 • zestaw ćwiczeń doskonalących umiejętność poprawnego pisania.
Warsztat kompozycyjny i stylistyczny
 • przypomnienie zasad pisania rozprawki,
 • ćwiczenia w analizie tekstu literackiego, będącego podstawą napisania własnej pracy,
 • doskonalenie umiejętności dobierania i hierarchizowania argumentów oraz ilustrujących je przykładów literackich i pozaliterackich,
 • ćwiczenie umiejętności funkcjonalnego posługiwania się kontekstami: filozoficznym, historycznym, biograficznym, kulturowym,
 • ćwiczenie umiejętności komponowania dłuższej wypowiedzi pisemnej oraz jej doskonalenia pod względem stylistyczno-językowym.
Warsztat z analizy wiersza / analizy porównawczej utworów literackich
 • ćwiczenie umiejętności analizy i interpretacji tekstu lirycznego i / lub epickiego i dramatycznego,
 • doskonalenie umiejętności odczytywania i interpretowania środków stylistycznych, w tym figur stylistycznych, głównie metafor, alegorii i i symboli,
 • przypomnienie wiadomości z zakresu poetyki i wersyfikacji,
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania aluzji literackich oraz wskazywania celowości ich użycia,
 • ćwiczenie umiejętności funkcjonalnego posługiwania się kontekstami, niezbędnymi do pogłębionej interpretacji tekstu / tekstów,
 • ćwiczenie umiejętności komponowania dłuższej wypowiedzi pisemnej oraz jej doskonalenia pod względem stylistyczno-językowym.
Warsztat z tworzenia tekstu polemicznego
 • ćwiczenie umiejętności analizy tekstu naukowego o charakterze historyczno-, teoretyczno- lub krytycznoliterackim,
 • doskonalenie umiejętności pisania tekstu polemicznego: rozprawki lub eseju, inspirowanego tekstem naukowym,
 • ćwiczenie umiejętności funkcjonalnego posługiwania się kontekstami: filozoficznym, historycznym, biograficznym, kulturowym,
 • ćwiczenie umiejętności dekompozycji cudzego tekstu oraz komponowania własnej wypowiedzi pisemnej oraz jej doskonalenia pod względem stylistyczno-językowym,
 • ćwiczenie umiejętności stawiania tez interpretacyjnych, dobierania właściwych argumentów oraz przykładów na ich poparcie.
Praca z kontekstami
 • pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy na temat kontekstów: historyczno- i teoretycznoliterackiego, biograficznego, historycznego, filozoficznego, kulturowego (film, teatr), historii sztuki,
 • ćwiczenie umiejętności funkcjonalnego posługiwania się kontekstami, w zależności od rodzaju interpretowanego tekstu literackiego,
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania aluzji literackich oraz wskazywania celowości ich użycia,
 • doskonalenie umiejętności pogłębionego analizowania utworu literackiego.
Warsztat z gramatyki i nauki o języku
 • przypomnienie i usystematyzowanie najważniejszych wiadomości z nauki o języku / gramatyki opisowej języka polskiego,
 • ćwiczenia doskonalące umiejętności, np. rozpoznawania funkcji komunikacji językowej; stosowania stylów funkcjonalnych oraz stylizacji językowych; odróżniania perswazji od manipulacji językowej; tworzenia tekstów o charakterze retorycznym (przydatne na maturze pisemnej oraz ustnej),
 • ćwiczenia doskonalące umiejętności wymagane na egzaminie po szkole podstawowej, np. analizy słowotwórczej, fleksyjnej i składniowej.
Wykłady otwarte z humanistyki

Raz w miesiącu zapraszam Was na bezpłatne wykłady humanistyczne, przygotowane przez zaproszonych gości, dotyczące szeroko pojętej humanistyki: literatury, filmu i teatru, sztuk plastycznych, współczesnej polityki i socjologii, a także filozofii.

Informacje o nich znajdziecie na Facebooku Litery.

LITERANKI – cotygodniowe literackie spotkania fotelowe

Zapraszam oczytanych, ciekawych kultury najnowszej humanistów do wspólnej lektury, refleksji i dyskusji podczas cotygodniowych, piątkowych spotkań z literaturą najnowszą (piękną oraz dokumentalną), wzbogaconą o konteksty biograficzne, socjologiczne, filmowe, teatralne i plastyczne.

Rozpoczynamy w każdy piątek o godz. 19:00.

Zapraszam Was również (w bezpieczniejszym czasie) w ciekawe miejsca, na krótsze wyjścia i dłuższe wyjazdy literackie i kulturalne, o których będę informowała na bieżąco 😊