O mnie

Nazywam się Ewa Juszczak. Jestem nauczycielką języka polskiego oraz pedagogiem teatru. Ukończyłam filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim, a także studia podyplomowe wiedza o kulturze w Instytucie Badań Literackich PAN oraz pedagogika teatru w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat pracuję w renomowanych warszawskich liceach, m.in. Czackim, Poniatówce i Staszicu. Jestem egzaminatorem maturalnym.

Znam szkołę od podszewki, więc wiem, jak pomóc Wam w przygotowaniu się do matury pisemnej z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, a także do matury ustnej. Wiem także, jak pomóc Wam rozwinąć humanistyczne pasje i pogłębić wiedzę na temat współczesnej kultury – literatury pięknej, literatury faktu, teatru i filmu, wzbogacając ją o liczne konteksty.

Sukcesy moich uczniów w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, a także zdobyte przeze mnie uprawnienia tutorskie umożliwiają mi pracę w małych grupach, a także pracę indywidualną, dostosowaną do potrzeb ucznia. Z kolei doświadczenie w pracy z nauczycielami – byłam doradcą metodycznym m.st. Warszawy w zakresie języka polskiego oraz mentorem w Szkole Edukacji – umożliwia mi dostosowanie metod i technik pracy do możliwości i stopnia zaawansowania uczniów.

Bardzo wysokie wyniki maturalne moich uczniów – w roku szkolnym 2019/2020 na poziomie podstawowym 83% (średnia krajowa 52%), na poziomie rozszerzonym 96,8% (średnia krajowa 57%) – są gwarancją także Waszego sukcesu polonistycznego, także egzaminacyjnego. Z kolei prowadzone przeze mnie interdyscyplinarne, humanistyczne obozy naukowe potwierdzają moją gotowość do podejmowania niekonwencjonalnej, indywidualnej lub grupowej, pracy z uczniem zdolnym, zainteresowanym kulturą dawną i współczesną.

Moje przygotowanie zawodowe:
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny – kierunek: filologia polska, specjalność nauczycielska
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny – Studium Podyplomowe: filologia polska – studia uzupełniające (film-teatr)  
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie – kurs egzaminatorów maturalnych Nowa Matura
 • Instytut Badań Literackich PAN – Studium Podyplomowe: wiedza o kulturze
 • Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego – Studium Podyplomowe: pedagogika teatru
 • Collegium Vratislaviense Letnia Szkoła Tutorów I stopnia
Najważniejsze formy doskonalenia zawodowego:

W zakresie literatury, teatru, filmu:

 • Warsztat krytyki filmowej Akademii Nowe Horyzonty
 • Film w relacji z literaturą
 • Znaczenie sztuki filmowej w edukacji humanistycznej
 • Uczeń jako odbiorca i twórca teatralny
 • Warsztat edukacji aktorskiej
 • Dramaturgia polska po 1989 r.
 • Co zdarzyło się w literaturze po 1989 r.?
 • Szkolna interpretacja literatury
 • Raj na ziemi. Edukacja poprzez reportaż
 • Wychowanie przez sztukę
 • W jaki sposób rozmawiać o sztuce współczesnej na lekcjach języka polskiego?
 • Letnia Szkoła Nauczania o Holocauście

W zakresie metodyki pracy z uczniem zdolnym:

 • Uczeń zdolny – motywacja do nauki, aktywność poznawcza i społeczna
 • Heksy i inne krótkie techniki aktywizowania i motywowania uczniów
 • M-technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej
 • Przygotowanie do roli nauczyciela mentora: praca z informacją zwrotną, standardy pracy mentora, metoda Myślącej klasy
 • Edukacja globalna i międzykulturowa
 • Współczesny model oceniania

W zakresie pedagogiki i psychologii:

 • Trudne, ryzykowne i nieprzewidywalne zachowania uczniów
 • Warsztat umiejętności psychologicznych
 • Metody reagowania w sytuacjach trudnych
 • Zagrożenia, z którymi musi się mierzyć współczesna szkoła

W zakresie zmian w systemie polskiej oświaty:

 • Zmiany w systemie oświatowym – nowa reforma
 • Pomiar dydaktyczny